संपर्क तपशील

कार्यालय पत्ता

प्रकल्प कार्यालय
द्वारा- श्री. शशिकांत भिलारे
कृषीकांचन, मु. पो. भिलारे,
ता.महाबळेश्वर, जि.सातारा
संपर्क- 02168-250111
श्री. व्यंकट- 08888230551
इ-मेल - pustakanchgaav.rmvs@gmail.com

राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई
(महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत)
एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय,
३, महापालिका मार्ग,
धोबीतलाव,मुंबई ४०० ००१
दूरध्वनी - २२६३१३२५ / २२६५३९६६
इ-मेल - rmvs_mumbai@yahoo.com

प्रतिक्रिया/सूचना/शिफारशी

प्रति पुस्तकांचं गाव,

विषय: स्वतःचा ई-मेल: मसुदा: